از افتخارات مرکز مشاوره فراز بهره مندی از روانشناسان  متخصص و دارای پروانه سازمان نظام روانشناسی است. اسامی برخی از مشاوران این مرکز به شرح زیر می باشد.