مرکز مشاوره فراز برگزار می کند:

دوره سوپرویژن مشاوره و تسهیلگری شغلی

دوره سوپرویژن مشاوره و تسهیلگری شغلی

سر فصل های دوره:

  • کاربرد علمی نظریه ها و فنون مشاوره شغلی
  • تمرین عملی فنون و وروش های تسهیلگری و مشاوره شغلی
  • مشاهده جلسات مشاوره و تسهیلگری شغلی اشتاد با مراجعان
  • تمرین عملی کاربرد آزمون ها و سنجش شغلی برای مراجعان
  • تحلیل کیس های مشاوره شغلی
  • انجام جلسه تسهیلگری و مشاوره شغلی زیر نظر استاد

اساتید دوره:

  • دکتر مهدی زارع بهرام آبادی
  • دکتر گلناز اژدری