📣 دوره سوپرويژن و كارورزي زوج درماني 📣
١٠٠٪؜ عملي و كاربردي براي دانشجويان و درمانگران

🔵 مدت دوره ٦٠ ساعت
(٢٠جلسه ٣ساعته)

🔴 مدرسين:
دكتر مهدي زارع بهرام آبادي
(دانشيار پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني)

دكتر فرشاد محسن زاده
(استاديار دانشگاه خوارزمي)

⏰زمان: پنجشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت ١٥ تا ١٨

💢برگزاري دوره به صورت حضوري با ظرفيت كاملا محدود

•دوره تنها به صورت حضوري برگزار ميشود.
•شروع دوره: اواخر دي ماه

🌕 با ارائه مدرک معتبر 🌕

سرفصل های اصلی دوره👇🏻

🔸مشاهده روند جلسات استاد و مراجع از طريق پروژكتور
🔹تحليل كيس و روند درمان مراجع به همراه دانشجويان
🔸تمرين عملي فنون مصاحبه و شرح حال گيري در جلسات آغازين
🔹تمرين عملي هدايت و سازمان دهي جلسات زوج درماني
🔸تمرين فنون آغاز و اختتام جلسه و تعيين تكاليف در رويكردهاي زوج درماني
🔹تمرين صورت بندي مشكل در زوج درماني در رويكردهاي مختلف
🔸مهارت ورزي در حل بحران هاي زوج درماني
🔹مهارت ورزي در زوج درماني التقاطي