اضطراب تحصیلی | راههای مدیریت اضطراب در امتحانات

شما هم قبل امتحانات و در موعد امتحان دچار اضطراب می شوید؟ برای مدیریت اضطراب تحصیلی معمولا چه کارهایی انجام می دهید؟ اگر شما فرزند دانش آموزی دارید، در فاصله زمانی امتحانات و یا حتی در طول سال تحصیلی چه کارهایی جهت کمک به فرزندتان برای مدیریت اضطراب تحصیلی اش...