شما در قسمت آزمون های روانشناسی می توانید آزمون های خودسنجی در زمینه های مختلف روانشناسی را در رابطه با خود تکمیل نمایید و برای گرفتن مشاوره و توضیحات بیشتر در آن زمینه با مشاوران و روانشناسان ما در مرکز مشاوره فراز در ارتباط باشید.