اهمیت انگیزه تحصیلی و کاربرد آن در فرایند مطالعه و آموزش

انگیزه تحصیلی یک نیروی محرک است برای انجام رفتارها و اعمال در تحصیل که در درون همه‌ی افراد در حال حرکت است به گونه‌ای که اگر فردی از انگیزه کافی برای انجام یک فعالیت برخوردار نباشد آن کار را ترک خواهد کرد. انگیزه نیرویی است که در همان سال‌های آغازین...