باور به موفقیت | تاثیر باور به موفقیت در رسیدن به خواسته ها

یکی از مهم ترین و پر قدرت ترین قوانین خلقت این است که باور به موفقیت داشته باشیم تا آن را به دست آوریم. قانونی که هم علم روان شناسی و هم مذهب آن را قبول دارد. به عبارتی ایستار فکری خود را از منفی ( شک و تردید ) به مثبت ( ایمان و باور ) تغییر دادن است. یاد بگیریم به جای شک کردن، باور کنیم. با این کار، هر عملی را وارد سرزمین شدنی ها می کنید.

ادامه مطلب