دنبال مقصر گشتن | چگونه باور اشتباه ” دنبال مقصر گشتن” را تغییر دهیم؟!

شیرین، همیشه عادت داشت اگر کارها خوب پیش نمی رود دیگران را متهم کند. این عادت را داشت که در مشاجرات خود را این گونه آرام کند: "تو باعث ...

ادامه مطلب