تیپ شخصیتی برتری طلب | ارتباط باورهای غلط و تیپ شخصیتی برتری طلب

" مریم " دختر منصف و صبوری بود؛ البته نه در مورد خودش. معیارهای او برای دیگران نسبت به خودش فرق داشت. او نمونه بارزی از تیپ شخصیتی برتر...

ادامه مطلب