خویشتن آرمانی | رشد خویشتن آرمانی در راستای خویشتن واقعی

یکی از جنبه های وجودی ما « خویشتن آرمانی » است. آن چیزی که دوست داریم باشیم و برای رسیدن به آن تلاش می کنیم. خود آرمانی در کنار خود واق...

ادامه مطلب