افزایش مهارت جرأت ورزی در دوران پساکرونایی

در این دوران که بیماری کووید 19 زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داده است؛ شاید بارها با این موقعیت ها رو به رو شده باشید که از شما برای ...

ادامه مطلب

رفتار جرأت مندانه | رفتار قاطعانه کلید ایجاد رابطه مؤثر است

اگر بخواهیم رفتار جرأت مندانه را در چهار کلمه خلاصه کنیم باید بگویم رفتاری است، مستقیم، مثبت، مؤدبانه و هدفمند. افراد جرأت مند کسانی هس...

ادامه مطلب