ظهور رویکرد رفتارگرایی به عنوان یک رویکرد یادگیری در روانشناسی

رفتار گرایی یکی از مکاتب روانشناسی است که معتقد است برای شناخت یک موجود زنده به هیچ وجه نیاز نیست که حالات درونی او را مورد بررسی قرار دهیم بلکه با بررسی رفتار قابل مشاهده و بیرونی او نیز می توان به شناخت کافی از او دست یافت. رویکرد رفتاری...