باورهای سمی و آثار مخرب آن در روابط بین فردی

هرکدام از ما در روابط بین فردی و ارتباطمان با دیگران به گونه ای رفتار می کنیم. رفتارها و ارتباط ما بر اساس پیش فرض هایی می باشد که در ذ...

ادامه مطلب