عشق کافی نیست | سرآغاز زندگی با عشق است اما تداوم آن چیست؟!

عشق تجربه ای اعجازگونه و قدرتمند است. همیشه در اولین دیدارها، هر گفت و گو و هر لحظه ای که کنار همدیگر می گذرانیم، کاملاً درست و بی هیچ ...

ادامه مطلب