استفاده صحیح از فناوری | کودکان و آموزش استفاده صحیح از فناوری

گسترش فناوری در هزاره سوم چنان شتابان است که انسان را بهت زده می کند و مجالی برای تفکر و تدبر در کنترل آن نمی دهد. فناوری، مقوله ای برخاسته از نیازهای بشر است. نیاز به رابطه، نیاز به آرامش، اما سوالی که مطرح است اینکه آیا با گسترش روز...