مرزهای زناشویی | در مورد مرزهای زناشویی چه می دانید؟

مرز به معنای بسیار ساده محدودۀ مالکیت است. به آغاز و پایان چیزی دلالت می کند. وقتی محدودۀ مالکیت خود را بدانید متوجه می شوید وسعت دارایی شما تا کجاست. مالکیت در روابط نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر بدانیم که مرزهای زناشویی و روابطمان تا کجاست، می دانیم چه...