مدیریت هیجان | ما هیجان هایمان را مدیریت می کنیم یا آنها ما را؟

مدیریت هیجان به عنوان یکی دیگر از مهارت های توسعه فردی می تواند مانند برگ برنده ای در لحظه های مهم و حساس زندگی به ما کمک کند. همچنین در خیلی از سطوح بالای شغلی و تجاری می تواند به عنوان وجه تمایزی بین افراد موفق و نا موفق عمل...