اهمیت یادگیری مادام العمر و ابعاد مختلف آن

یادگیری مادام العمر یعنی یادگیری در تمام دوران زندگی و تمام زمینه های زندگی فردی و اجتماعی. در واقع به جای اینکه ما یک مقطع از زندگی خو...

ادامه مطلب