مهارت گوش دادن در زندگی | تاريخچه و موانع يادگيري گوش دادن فعال

به قصد آگاه شدن، مهارت گوش دادن در زندگی را یاد بگیرید. برای اکثر ما گوش سپردن واقعی به همسرمان دشوار است. واکنش راحت تر این است که فاصله بگیریم و توجه نکنیم، جواب هایمان را تکرار کنیم، علائم خطر را از حرف های او حذف کنیم، مدارک و شواهدی...