شب ادراری کودکان | آموزش کنترل مثانه و شب ادراری کودکان

شب ادراری کودکان، روند طبیعی در مسیر کنترل مثانه است. شروع این مسیر یادگیری معمولاً از دوسالگی است. اما در مورد برخی از کودکان ممکن است این سیر تکاملی، تا سن شش سالگی به طول انجامد. در طول این دوره اغلب بچه ها، گهگاه شب ادراری دارند. این مسئله کاملاً...