مدرس دانشگاه

مشاوره و‌ روان درمانی اعتیاد

رفتارهای اعتیاد

مشاوره و روان درمانی فردی

اختلالات اضطرابی