مشاور فردی، مشاور کودک و مشاوره نوجوان

تخصص ها:

  1. روان شناس تربیتی
  2. آموزش و تسهیلگری
  3. بهبود سلامت روان و حل تعارضات درون فردی
  4. سلامت رابطه و حل تعارضات بین فردی
  5. کنار آمدن با بحران های مراحل رشدی (بویژه بحران نوجوانی و میانسالی)
  6. کنار آمدن با تغییرات سبک زندگی ( بویژه تغییرات ناشی از مهاجرت)
  7. تصمیم گیری و حل مساله
  8. مشاوره تحصیلی

سوابق علمی: