اختلال شخصیت نمایشی | شناخت ویژگی های افراد نمایشی

ویژگی و مشخصه ی بارز افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی ، در واقع علت زیربنایی تمام رفتارهای آنها، توجه است. آنها می خواهند دیده شوند، مورد تایید و تمجید دیگران قرار بگیرند، و شاید در معنای مبالغه آمیز آن مورد ستایش دیگران قرار گیرند. و تا وقتی که اینگونه...