انتخاب و هدف کنکور | هدف اصلی از برگزاری کنکور چیست؟

تصور می کنید هدف اصلی کنکور چیست؟ به نظر شما علل اساسی انتخاب و هدف کنکور چیست؟ آیا انتخاب و هدف کنکور به معنای رسیدن به موفقیت و خوشبخ...

ادامه مطلب