آزمون خودسنجی اهمال کاری


برای اینکه بتوانید رفتار اهمال کاری را در خود بررسی کنید پرسنامه های خودسنجی زیادی وجود دارد. شما می توانید با پاسخ دادن به پرسش های زیر میزان این رفتار را در خود بررسی کنید و برای درمان به موقع آن اقدام کنید.
به هر کدام از پرسش های زیر را بخوانید  و با توجه به میزان آن رفتار در خودتان بین 1 تا 5 به خودتان نمره دهید.( 1- یعنی هرگز، 2- به ندرت، 3- بعضی اوقات، 4- بیشتر اوقات، 5- همیشه )